Statut Fundacji „Zarażamy radością”

§ 1

Postanowienia ogólne:

1. Fundacja pod nazwą „Zarażamy radością” (dalej- „Fundacja”) działa na podstawie: ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1991, nr 46, poz. 203), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto Puławy.
4. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
5. Fundacja może używać własnych wzorów i pieczęci oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 2

Obszar działania:
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 zdanie 2, Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 3

Uprawnienia szczegółowe:

1. Fundacja może:
1.1. Ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji;
1.2. Tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne w kraju i poza jego granicami;
1.3. Przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych;
1.4. Partycypować w krajowych i międzynarodowych organizacjach o zbliżonym celu działania;
1.5. Prowadzić działalność gospodarczą.
2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

§ 4

Cele i ich realizacja:

1. Celem Fundacji jest:
1.1. Udzielanie pomocy rodzicom i dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej związanej z powstaniem bądź ujawnieniem chorób zagrażających życiu oraz podnoszenie komfortu i jakości życia rodzin i dzieci;
1.2. Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom;
1.3. Działanie na rzecz niepełnosprawnych i nieuleczalnie chorych dzieci;
1.4. Prowadzenie działalności charytatywnej;
1.5. Promowanie i organizacja wolontariatu;
1.6. Prowadzenie działalności na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności rodzin posiadających dzieci niepełnosprawne;
1.7. Integracja dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi nieuleczalnie chorymi;
1.8. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania wiedzy na temat niepełnosprawności;
1.9. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych na temat niepełnosprawności;
1.10. Niesienie pomocy osobom biednym i narażonym na wykluczenie społecznie;
1.11. Podejmowanie działań dla zapewnienia wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
a w szczególności dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin.
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
2.1. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą;
2.2. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
2.3. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej;
2.4. Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych;
2.5. Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych;
2.6. Zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego oraz przekazywanie ich osobom potrzebującym;
2.7. Organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży, w szczególności dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin.
3. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację w toku jej działania, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.
4. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną
z jej celami.
5. Dla realizacji swoich celów Fundacja może zatrudniać pracowników i współpracowników na podstawie umów cywilnoprawnych oraz współpracować z wolontariuszami.

§ 5

Majątek i dochody:

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 (słownie: dwóch tysięcy złotych) złotych w ramach, którego wydziela się 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) złotych na prowadzenie działalności gospodarczej, oraz środki pieniężne, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
2.1. Krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów;
2.2. Dotacji, datków i subwencji oraz grantów;
2.3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
2.4. Zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i zagranicą;
2.5. Operacji finansowych;
2.6. Działalności gospodarczej;
2.7. Dochodów uzyskanych z tytułu przekazania 1% podatku przez podatników, zgodnie z art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego;
2.8. Dochodów z majątku Fundacji.

§ 6

Władze:
1. Fundacja działa poprzez swoje Organy. Organami Fundacji są:
1.1. Rada Fundacji (dalej- „Rada”);
1.2. Zarząd Fundacji (dalej- „Zarząd”).
2. Organy Fundacji działają na podstawie uchwalonych regulaminów.

§ 7

Powoływanie i odwoływanie członków Rady:

1. Rada jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada składa się z trzech do czterech członków.
3. Radzie Fundacji przewodniczy jej Przewodniczący.
4. Członków pierwszego składu Rady, w tym jej Przewodniczącego powołują wspólnie Fundatorzy. Kolejni członkowie Rady, powoływani są w miejsce osób, które przestały pełnić funkcję członka Rady przez podjęcie uchwały.
5. Fundatorzy mogą sprzeciwić się powołaniu kolejnego członka Rady.
6. Członkostwa w Radzie nie można łączyć z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub stosunkiem pracy
z Fundacją. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy Fundatorów.
7. Członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu, w przypadku powołania członka do Zarządu Fundacji- na czas pełnienia funkcji- lub nawiązania stosunku pracy z Fundacją- w okresie zatrudnienia.
8. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu swojego członkostwa.
9. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku:
9.1. Pisemnej rezygnacji członka Rady;
9.2. Śmierci członka Rady;
9.3. Odwołania członka Rady przez podjęcie jednogłośnej uchwały pozostałych członków Rady.

§ 8

Procedowanie Rady:

1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej dwa raz w roku.
2. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Przewodniczący kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
3. W szczególnych przypadkach, Rada zbiera się na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie.
4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 9

Zadania Rady

Do zadań Rady należy:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu, za wyjątkiem pierwszej kadencji Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
W przypadku pierwszej kadencji w skład Zarządu wchodzą Fundatorzy. Wynagrodzenie pierwszego składu Zarządu ustala Rada.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i udzielanie absolutorium członkom Zarządu.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 10

Dodatkowe uprawnienia Rady

W celu wykonywania swoich zadań Rada jest uprawniona do:
1. Żądania przedstawienia przez Zarząd wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 11

Zarząd:

1. Zarząd składa się z dwóch do trzech członków powoływanych przez Radę, z zastrzeżeniem,
o którym mowa w ust. 3.
2. Fundatorzy mogą zasiadać w Zarządzie Fundacji.
3. Skład pierwszego Zarządu Fundacji powołują Fundatorzy.
4. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Po upływie kadencji, proponowany skład nowego Zarządu przedstawia dotychczasowy Zarząd.
5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
6. Na mocy Statutu niniejszego Fundatorzy, wchodzą w skład pierwszego Zarządu.

§ 12

Zadania Zarządu:

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy:
2.1. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
2.2. Uchwalanie regulaminów;
2.3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
2.4. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków przeznaczanych na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji;
2.5. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów;
2.6. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
2.7. Występowanie z wnioskiem: o zmianę Statutu Fundacji, połączenie z inną fundacją oraz likwidację Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W sprawach spornych decyduje głos Prezesa Zarządu.
4.  Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
7. Zarząd, co roku, do dnia 31 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie
z działalności Fundacji.

§ 13

Sposób reprezentacji:
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2.  W sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 2.000 (Słownie: dwa tysiące) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo każdy
z członków Zarządu Fundacji.

§ 14

Działalność gospodarcza:

1.  Na podstawie wspólnej uchwały Zarządu i Rady, Fundacja może rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
1.1. Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią;
1.2. Pozostała działalność wydawnicza;
1.3. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
1.4. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami;
1.5. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi;
1.6. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
1.7. Działalność agencji reklamowych;
1.8. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
1.9. Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
2. Podjęcie uchwały określonej w ust. 1 powyżej nie będzie stanowiło zmiany niniejszego Statutu.
3. Działalność gospodarcza może być prowadzona tylko w rozmiarach służących realizacji celów Fundacji, a przychody z niej mogą być przeznaczone wyłącznie na wykonywanie zadań statutowych Fundacji.

§ 15

Działalność pożytku publicznego:

1. Przedmiotem działalności pożytku publicznego Fundacji jest: edukacja, działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna, działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem.
2. Działalność, o której mowa w ust. 1 świadczona jest nieodpłatnie.

§ 16

Zakazy
Fundacja zabrania:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (dalej- „Osoby bliskie”).
2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 17

Zmiana Statutu
1. Zmian w Statucie Fundacji dokonują:
1.1. Fundatorzy, po uzyskaniu opinii Rady;
1.2. Rada za zgodą Zarządu wyłącznie w zakresie dotyczącym celów, dla których realizacji Fundacja została ustanowiona.

§ 18

Likwidacja Fundacji

1. Fundacja ulega likwidacji w razie:
1.1. Osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona;
1.2. Wyczerpania środków finansowych i majątku;
1.3. Podjęcia jednogłośnej uchwały przez Radę, po uzyskaniu pisemnej zgody Fundatorów.
2. Likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu.
3. Rada może podjąć jednogłośną uchwałę o powołaniu innych osób na Likwidatorów.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.